Yapı ruhsatı alınmış, ancak oturma müsaadesi alınamamış veya 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış yapıların, elektrik abonesi olabilmesine imkan tanıyan tasarı,08.07.2008 tarihinde TBMM gündemine alınmış ve kabul edilmiş, Cumhurbaşkanınca onaylanmış,ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN, adı altında 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanunun 25. maddesi eklenen geçici 11. maddesi ile.

1-12.10.2004 tarihinden önce yapıldığı ve alt yapı hizmetlerinden yararlandırıldığı belgelenen yapıların, yapı ruhsatı aranmaksızın abone olabilmesi imkânı sağlanmıştır.

2-12.10.2004 tarihinden bugüne kadar yapı ruhsatı alınmış ve alt yapı hizmetlerinden yararlandırıldığı belgelenmiş yapıların, ilgili yönetmeliklere uyulması ve fenni gereklerin yerine getirilmesi durumunda Yapı Kullanma izin belgesi aranmaksızın abone olabilmesi imkânı sağlanmıştır.

3-Bu güne kadar farklı abone gruplarından abone olan yapılara kendi abonen grubuna dönüştürme olanağı sağlanmıştır.

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

MADDE 25 : 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir

GEÇİCİ MADDE 11: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol,elektrik,su telefon,kanalizasyon,doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde,ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerinin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine,kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve / veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda su ve / veya elektrik bağlanması herhangi bir kazınılmış hak teşkil etmez. Ancak yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanamaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan aboneliklerde ait olduğu gruba dönüştürülür